هفت پند مولانا

گشاده دست و جاری باش مثل رود 

با شفقت و مهربان باش مثل خورشید 

گر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان مثل شب 

  عصبانی شدی خاموش باش مثل مرگ

  متواضع باش مثل خاک

  بخشش داشته باش مثل دریا

 گر خواهی دیگران خوب باشند خودت

خوب باش  مثل آیینه

 
  اخبار و رویدادها
موضوعات سمینارها و نمرات
نیمسال اول 93-94
شنبه 5 مهر 1393  2:12:36
ژنتیک میکروبها
دکترای میکروبیولوژی
شنبه 5 مهر 1393  2:3:2
سمینار 2 مشخصه 2228
کارشناسی ارشد ژنتیک
شنبه 5 مهر 1393  2:0:18